Pemikiran Linguistik Ferdinand De Saussure

Ferdinand Mongin de Saussure atau dengan panggilan nama yang terkenal Ferdinand de Saussure merupakan salah seorang tokoh linguistik yang terkenal berbangsa Swiss. Hasil-hasil kajian beliau masih digunakan sehingga kini. Beliau juga dikenali sebagai “Bapa Linguistik Moden” kerana beliau merupakan pengasas kepada linguistik moden. Beliau telah dilahirkan di Geneva pada 26 November 1857 dan menghembuskan nafas terakhir pada 22 Februari 1913.

Melalui pemikiran linguistik, beliau telah membuat kajian dalam linguistik, antaranya ialah linguistik perbandingan, linguistik deskriptif struktur dan lingustik secara sinkronik serta diakronik. Beliau mempunyai dua pengaruh besar dalam linguistik moden. Pengaruh beliau yang pertama adalah dari segi penulisannya yang telah dikarang oleh beliau di antara 1878-1924 dalam bentuk memoir. Belaiu telah membicarakan darihal sistem vokal primitif dalam bahasa proto Indo-Eropah. Kedua pula ialah beliau telah membezakan di antara langue dan parole.

Teori yang telah dinyatakan dalam pernyataannya bahawa langue ialah forme, non substance iaitu langue merupakan keseluruhan yang terkumpul dalam sesuatu bahasa iaini suatu sistem yang abstrak yang dipakai sebagai rujukan bagi setiap penutur dalam sesuatu masyarakat bahasa. Parole pula adalah tingkahlaku pertuturan yang sebenarnya  yang ditinjau dari sudut penutur-penuturnya, iaitu suatu bentuk bahasa yang sudah dikawal oleh seseorang. Ia merupakan tmgkah­laku sosial perseorangan yang wujud pada sesuatu masa dan tem­pat yang tertentu.

Parole boleh merangkumi data yang diperolehi dengan tujuan segera, tujuan sebenar ahli bahasa ialah langue tiap-tiap komuniti, leksikon, tatabahasa dan fonologi yang tersemadi di dalam sanubari tiap-tiap individu melalui pendidikannya dalam masyarakat dan atas asas inilah penutur itu bertutur dan memahami bahasanya.

Beliau membesar-besarkan sedikit kebenaran suprapersona langue melebihi individu, terutama sekali kerana beliau menyedari perubahan-perubahan dalam langue bermula daripada perubahan yang dibuat oleh individu dalam parolenya. Beliau juga mengumumkan bahawa langue tidak tertakluk kepada kuasa mengubah pada seseorang.

Selain itu, beliau bukan menunjukkan langue sebagai satu jumlah entiti yang mampu berdiri sendiri (yang dibandingkannya dengan tanaman semata-mata).  Beliau telah mengistilahkan definisi linguistik secara relatif antara satu sama lain dan bukannya secara mutlak.

Seterusnya beliau mencontohkan metaforanya yang amat terkenal tentang buah catur dan kereta api yang masing-masing dikenal pasti dan diketahui kedudukannya dalam sistem keseluruhan , iaitu sistem permainan itu atau sistem rangkaian kereta api, dan bukannya daripada kandungan yang sebenar.

Beliau juga berpendapat bahawa bahasa memiliki bahan dan bentuk. Bunyi yang dituturkan merupakan bunyi garis-garis lakar yang dikatakan sebagai bahan grafik dan lain-lain bagi sesuatu bahasa itu. Bentuk pula merupakan pola-pola perhubungan yang abstrak (ditentukan oleh bahasa ke atas bahannya).

Advertisements

Pemikiran Linguistik Edward Sapir

Setelah mengkaji tokoh linguistik yang terkenal iaitu Edward Sapir pelbagai maklumat mengenai diri dan pemikiran beliau telah diketahui. Edward Sapir merupakan tokoh yang terkemuka dalam linguistik struktur Amerika. Beliau adalah orang pertama yang memeriksa dengan teliti hubungan-hubungan antara kajian bahasa dengan antropologi. Perkaedahannya mempunyai pengaruh yang kuat kepada semua penggantinya. Linguistik Sapir tidak terhenti pada struktur bahasa, tetapi juga meliputi kawasan budaya, sastera, mitologi, dan agama. Beliau telah memperkenalkan Hipotesis Sapir-Whorf hasil gabungan pemikiran beliau dan anak muridnya Whorf.

Hipotesis sapir-whorf menyatakan bahawa pemikiran dan tingkah laku ditentukan (ataupun sekurang-kurangnya dipengaruhi) oleh bahasa. Sekiranya ini benar, kemungkinan bahawa budaya ditentukan oleh “newspeak” atau bahasa lain bukanlah fiksyen sains semata-mata. Sejak permulaannya pada 1920-an dan 1930-an, teori sapir-whorf telah mengundang kontroversi dan menggalakkan penyelidikan dalam pelbagai bidang termasuk linguistik, psikologi, falsafah dan pendidikan. Sehingga hari ini hipotesis itu masih belum dapat disanggah dan dipertahankan, tetapi menggalakkan penyelidik diseluruh dunia.

Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf telah menekankan hubungan antara bahasa, pemikiran, dan budaya. Kedua-duanya tidak menulis hipotesis secara formal berserta formula empirik, tetapi melalui kajian yang mendalam melalui penulisan mereka tentang linguistik, penyelidik telah menemui dua idea. Pertama, satu teori linguistik penentuan (determinism) yang menyatakan bahawa bahasa yang kita gunakan menentukan bagaimana kita akan mengintepretasi dunia sekeliling. Kedua, satu teori linguistik relatif (relativism) yang lebih lemah menyatakan bahawa bahasa mempunyai sedikit kesan dalam mempengaruhi pemikiran kita terhadap realiti dunia.

Edward Sapir mengkaji penyelidikan oleh Wilhelm Von Humboldt. Lebih kurang seratus tahun sebelum Sapir menerbitkan teori linguistiknya, Humboldt menulis dalam “Gesammelte Werke” satu versi linguistik penentuan (determinism) yang lebih kukuh; ‘Manusia hidup di dunia yang berprinsip sepertimana bahasa.’ Sapir mengambil idea ini dan mengembangkannya. Walaupun dia tidak selalunya menyokong hipotesisnya, penulisannya menyatakan bahawa adanya hubungan jelas antara bahasa dan pemikiran.

Daripada “The Status of Lingistic as a Sciance” (1929).

Manusia tidak hidup bersendirian di dunia yang objektif ini, ataupun bersendirian di dalam dunia yang penuh dengan aktiviti sosial dan bahasa yang telah menjadi medium pengantar di dalam masyarakat.

Sememangnya sukar untuk dibayangkan bahawa seseorang itu hidup di dunia reliti tanpa menggunakan bahasa dan ia hanyalah medium yang tidak disengajakan untuk menyelesaikan masalah komunikasi/perhubungan dan refleksi. Bahkan dunia sebenar adalah terlalu besar skalanya yang tanpa disedari membina sifat bahasa sesuatu kumpulan. Dua bahasa sahaja tidak mencukupi untuk mewakili realiti sosial yang sama. Dunia dimana adanya masyarakat yang berbeza adalah dunia yang berbeza, bukannya sekadar satu dunia yang sama dengan label yang berbeza.

Sebagaimana yang ditunjukkan bahagian-bahagian penting, Sapir menggunakan bahasa yang kukuh/tegas untuk menerangkan hubungan antara bahasa dan pemikiran. Bagi Sapir, individu tidak menyedari tentang hubungan ini dan ia terikat tanpa disedari. Benjamin Lee Whorf adalah anak murid Sapir. Whorf telah mereka teori linguistik relatif yang lemah. Kita telah diperkenalkan dengan satu prinsip relatif yang baru dimana semua pemerhati tidak mengikuti kewujudan fizikal yang sama kepada gambar alam semesta yang sama (1940/1956). Dia juga menyokong yang mana pada satu ketika, satu keazaman linguistik yang lebih kuat. Bagi Whorf, hubungan antara bahasa dan pemikiran ini adalah satu kewajipan dan bukan pilihan.

Dalam pemikiran Hipotesis Sapir Whorf beliau menekankan tentang hubungan timbal balik antara budaya, corak pemkiran dan bahasa. Menurutnya, budaya akan melahirkan corak pemikiran dan seterusnya mencorakkan bahasa sesuatu masyarakat mengikut keperluan. Hal ini menunjukkan bahasa bersifat arbitrari. Di samping itu pemikiran Edward Sapir juga menekankan bahawa bahasa saling berhubung kait dan bersifat humanisasi. Dalam konteks ini, dapat dijelaskan bahawa bahasa saling mempunyai perkaitan di antara satu sama lain dan penglahiran bahasa terjadi sesuai dengan penggunaannya. Sebagai contoh, masyarakat akan melahirkan bentuk bahasa yang berlainan mengikut taraf pemikiran dan pendidikan yang diterima sesuai dengan keperluan masyarakat itu. Ini jelas menunjukkan bahawa melalui bahasa kita dapat menilai seseorang.

Sapir dan Whorf bersetuju bahawa budaya yang menentukan bahasa, yang mana ia juga menentukan bagaimana kita mengkategorikan pemikiran kita tentang dunia dan kehidupan di dalamnya. Lebih 50 tahun, pengkaji telah cuba untuk merancang penyelidikan yang akan menyokong atau membangkang hipotesis ini.

Sokongan untuk versi yang kukuh adalah lemah kerana ianya agak mustahil untuk menilai pandangan seluruh dunia tanpa menggunakan bahasa. Sokongan untuk versi yang lebih lemah pula adalah lebih kecil. Walaupun begitu, hipotesis ini masih lagi menarik minat penyelidik-penyelidik yang lain.

Masalah dengan hipotesis ini bermula apabila seseorang mula mempersoalkan apakah yang ingin disampaikan dalam hipotesis tersebut. Penn menyatakan bahawa hipotesis tersebut menyatakan “…lebih kurang kekuatan yang terdapat ditempat yang berlainan dalam penulisan Sapir dan Whorf” (1972:13). Pada masa yang sama, Sapir dan Whorf menyokong versi yang lebih kuat dan yang lain dilihat lebih menyokong versi yang lebih lemah.

Alford (1980) juga menyatakan bahawa bukannya Sapir mahupun Whorf yang menamakan mana-mana idea tentang bahasa dan kognitif dalam “Sapir-Whorf Hypothesis”. Nama teori ini hanya muncul selepas kematian mereka. Ini telah menyebabkan timbulnya pelbagai andaian. Satu lagi masalah dengan hipotesis ialah, ia memerlukan pengukuran pemikiran manusia. Pemboleh ubah yang dikaji ialah mengukur pemikiran manusia dan pandangan manusia adalah sesuatu yang hampir mustahil tanpa mengambil endah pengaruh bahasa. Penyelidik merumuskan bahawa menyelidik perangai/tingkah laku sebagai kaitan utama kepada pemikiran.

Sekiranya seseorang itu percaya terhadap linguistik penentuan yang lebih kuat, orang tersebut harus juga bersetuju bahawa pemikiran adalah mustahil tanpa bahasa. Bagaimanakah dengan pemikiran pra-linguistik kanak-kanak (bayi)? Bagaimanakah kanak-kanak (bayi) dapat memperoleh bahasa tanpa pemikiran? Dan juga, dimanakah bahasa berasal? Pada pandangan orang yang menyokong linguistik penentuan, bahasa berkemungkinan berasal daripada sumber luar dari dunia manusia kerana pemikiran adalah mustahil tanpa bahasa dan sebelum bahasa, tidak mungkin wujudnya pemikiran.

Selain itu, Sapir juga menekankan fonem sebagai satuan psikologis. Ini bermakna daripada bahasa dapat melahirkan perkataan-perkataan lain. Bahasa juga bersifat distingtif yang boleh membezaka makna. Sapir turut mengkaji tentang perkaitan bahasa dengan makna. Bahasa lahir daripada interprestasi individu terhadap persekitaran manusia. Dalam menjalankan kajian, Sapir juga mengemukakan teori struktural tentang struktur bahasa. Ia merangkumi pola dan binaan ayat.

Dasar teori Sapir menyatakan bahawa bahasa itu merupakan aktiviti rohani, proses kejiwaan yang berulang-ulang untuk membentuk gagasan atau pemikiran melalui bunyi yang berartikulasi. Setiap bahasa memiliki keistimewaan iaitu lambang jiwa, tabiat dan sifat bangsa. Akibatnya timbul keragaman bahasa dan perbezaannya. Seterusnya prinsip dasarnya menyebutkan bahawa bahasa milik suatu bangsa menentukan pandangannya terhadap dunia dan lingkungan sekitarnya melalui kategori gramatikal dan klasifikasi semantik yang mungkin dalam bahasa yang diwarisinya bersama kebudayaannya.

Menurut teori Bloomfield, sebuah fonem adalah bahagian yang beraneka ragam dari propertifonetik, iaitu unit minimum daripada sebuah identiti suara tertentu, yang ketika diinterpretasikan, mempunyai satu set elemen tersendiri secara fonetik.

Selain itu, Bloomfield beranggapan morfem adalah unit tatabahasa terkecil. Morfem terdiri dari serangkaian fonem, dan fonem-fonem tersebut membentuk sebuah representasi, iaitu bentuk dasar dan morfem tanpa perlu adanya penerangan.

 

Linguistik Bahasa

Linguistik adalah satu bidang yang mengkaji tentang bahasa. Linguistik ini mengandungi teori dan teknik bagi manganalisis sesuatu bahasa yang dipelajari oleh ahli-ahli bahasa untuk menganalisa sesuatu bahasa itu.

Teori dan teknik analisa bahasa ini dirumuskan oleh ahli-ahli bahasa dari pemerhatian-pemerhatian mereka terhadap bahasa. Melalui penggunaan teori dan teknik dalam linguistik itu seseorang ahli bahasa, mengikut kepercayaannya, dapat menghuraikan seseuatu bahasa secara objektif tanpa dipengaruhi oleh sebarang prasangka atau sentimen.

Seorang ahli bahasa adalah seorang pemerhati yang berkemahiran menghurai dan menganalisa bahasa secara objektif dan tidak hanya seorang participant sahaja. Berkemungkinan tidak boleh menuturkan bahasa yang dikajinya tetapi berkemampuan menganalisa bahagian-bahagian bahasa.